Disclaimer

 1. Bescherming persoonsgegevens

HeidelbergCement hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook van groot belang. HeidelbergCement ziet er op toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

HeidelbergCement gebruikt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het technisch beheer van haar website alsmede voor het verzorgen van een nieuwsbrief. Onder persoonsgegevens wordt verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals onder andere uw naam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en postadres.

HeidelbergCement wil uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken ten einde:

 • haar website te beheren;

 • het verschaffen van klanten service;

 • het verzenden van een nieuwsbrief;

 • persoonsgerichte aanbiedingen met betrekking tot producten van HeidelbergCement uit te brengen;

 • het faciliteren van extranet voor haar klanten.

Ten einde deze doelen te verwezenlijken, kan HeidelbergCement uw persoonsgegevens delen, doorgeven of anderszins toegankelijk maken aan groepsondernemingen van HeidelbergCement of derden die aan HeidelbergCement zijn verbonden binnen Europa, alsook aan landen buiten Europa die niet over een passend niveau van privacybescherming beschikken.

 1. De wijze van verzamelen van persoonsgegevens

HeidelbergCement verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Op deze website worden persoonsgegevens alleen ingezameld voor technische doeleinden. De gegevens worden niet gecombineerd met gegevens die middels andere bronnen zijn verkregen zoals in het kader van een inschrijving, een enquête, een wedstrijd, de uitvoering van een overeenkomst, een vraag naar informatie alsmede via het gebruik van extranet.

 1. Verwerking van gegevens op de website

HeidelbergCement verzamelt automatisch de informatie die door uw browsers uit de logbestanden van de server wordt doorgestuurd en slaat ze op. Die informatie omvat:

 • type/versie van de browser;

 • het gebruikte besturingssysteem;

 • de doorverwijzende URL (de net voordien bezochte site);

 • hostnaam van de computer die de site bezoekt (IP-adres);

 • duur van de serverrequest.

HeidelbergCement kan die gegevens niet koppelen aan specifieke individuen. De gegevens worden niet samengesmolten met gegevens van andere bronnen. Bovendien worden de gegevens na de statistische analyse gewist. Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres worden niet ingezameld tenzij die gegevens vrijwillig, de uitvoering van een overeenkomst of een vraag naar informatie.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

HeidelbergCement zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de EER anders dan groepsondernemingen van HeidelbergCement of derden waarmee zij een samenwerkingsverband heeft, behalve in de volgende, wettelijk vastgelegde gevallen:

 • de betrokkene (uzelf) uitdrukkelijk hiervoor uw toestemming heeft gegeven; of

 • persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in landen buiten de EER indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene (uzelf) en de verantwoordelijke (HeidelbergCement), of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; of

 • de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang, of voor de vaststelling, de uitvoering of de verdediging in rechte van enig recht; of

 • er gebruik wordt gemaakt van de modelcontracten voor doorgifte van persoonsgegevens die hiervoor zijn opgesteld door de Europese Commissie; of

 • er door het College Bescherming Persoonsgegevens een vergunning is verleend voor doorgifte van persoonsgegevens.
   

 1. Beveiliging van de verzamelde gegevens

HeidelbergCement draagt zorg voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. HeidelbergCement legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Hoe HeidelbergCement uw gegevens beschermt:
HeidelbergCement limiteert toegang tot persoonsgegevens. Alleen die werknemers voor wie het noodzakelijk is om gebruik te maken van de persoonsgegevens krijgen hiertoe toegang;
HeidelbergCement maakt gebruik van fysieke, elektronische en procedurele veiligheids maatregelen die in overeenstemming zijn met de huidige privacy richtlijnen om uw persoonsgegevens optimaal te kunnen beschermen.
Indien HeidelbergCement persoonsgegevens ten zijnen behoeve laat verwerken door een bewerker, draagt HeidelbergCement er zorg voor dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. HeidelbergCement ziet toe op de naleving van die maatregelen.

 1. Cookie beleid

HeidelbergCement maakt gebruik van cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert HeidelbergCement niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

 1. Nieuwsbrief en direct marketing

Indien u ermee heeft ingestemd dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief of aanbiedingen over onze producten, dan kunt u als u deze niet langer wenst te ontvangen dit schriftelijk kenbaar maken aan ons, op onderstaand adres. Indien u deze nieuwsbrief of de aanbiedingen digitaal ontvangt kunt u zich hiervoor afmelden via de afmeldlink die is opgenomen in de e-mail, dit geldt ook bij overige commerciële mededelingen. U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen het gebruik van uw contactgegevens voor commerciële doeleinden.

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om de van u verzamelde persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn.
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens of deze wilt inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen dient u hiertoe een verzoek in bij HeidelbergCement op het hieronder onder punt 10. weergegeven adres.

 1. Contactgegevens

Indien u meer informatie wenst kunt u ons op onderstaand adres bereiken:

Mebin B.V.
Vestiging ’s-Hertogenbosch
Pettelaarpark 30
5216 PD ’s-Hertogenbosch
Postbus 3232
5203 DE ’s-Hertogenbosch
Tel : +31 (0) 73 640 11 60

info@mebin.nl