Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden
Van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor de verkoop, levering en betaling van
betonmortel en Metselmix®
Conform laatstelijk gedeponeerde versie (75/2010) ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

Art. 1 - Definities
a. Verkoper: hij die betonmortel en/of Metselmix ter verkoop aanbiedt respectievelijk overeengekomen is
betonmortel of Metselmix te leveren.
b. Koper: wederpartij van Verkoper.
c. Betonmortel: fabriekmatig vervaardigde betonspecie, zijnde een mengsel van gelijkmatige samenstelling,
bestaande uit het bindmiddel cement, toeslagmaterialen, water en eventueel hulpstoffen dan wel vulstoffen
ter beïnvloeding van bepaalde eigenschappen ter verkrijging van een gevraagde kwaliteit.
d. Metselmix: fabriekmatig vervaardigde metselmortel, zijnde een mengsel van gelijkmatige samenstelling,
bestaande uit het bindmiddel cement en/of andere bindmiddelen, het toeslagmateriaal zand, water,
hulpstoffen en/of vulstoffen, gereed voor verwerking op de bouwplaats, welke metselspecie in
voorschriften, normen, etc. wordt aangeduid als geprefabriceerde natte metselmortel.

Art. 2 - Toepasselijkheid
a. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper uitgebrachte
offertes en/of door hem gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van betonmortel of van
Metselmix.
Algemene (inkoop-)voorwaarden van (potentiële) Kopers zijn niet toepasselijk - ook niet naast de
onderhavige algemene verkoopvoorwaarden - en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene verkoopvoorwaarden binden Verkoper slechts voor
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of
aanvullingen blijven deze algemene verkoopvoorwaarden voor het overige van kracht.

Art. 3 - Totstandkoming overeenkomst
a. Offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven.
b. Verkoper kan verlangen dat de wederpartij een order schriftelijk, gespecificeerd naar prijs, soort en
kwaliteit, bevestigt. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is Verkoper niet
gehouden de order uit te voeren.

Art. 4 - Leveringstermijn
a. Is Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
informatie ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling
geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
b. Koper kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en Verkoper is ter zake niet
aansprakelijk, tenzij Verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop
van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan
slechts toegestaan voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.

Art. 5 - Levering
a. De levering geschiedt in normale werktijden van Verkoper, franco werk zoals door Koper bij de opdracht
opgegeven.
b. Koper wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoermiddel van
Verkoper de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en evenzo weer op de
openbare weg kan terugkeren. Indien gedurende de rit van het vervoermiddel van de Verkoper van de
openbare weg naar de losplaats, tijdens de lossing of tijdens de terugkeer van de plaats van lossing naar de
openbare weg, schade aan het vervoermiddel, de betonmortel of de Metselmix wordt geleden, dan wel door
het vervoermiddel schade aan Verkoper of derden respectievelijk aan hun toebehorende goederen of
personen in hun dienst, wordt toegebracht, is Koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen
dat de schade veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het
vervoermiddel. Indien Verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van schade als vorenbedoeld, is Koper
verplicht Verkoper ter zake te vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele (proces-)kosten te
vergoeden. Door Koper respectievelijk door diens personeel geleden schade is voor rekening van Koper.
c. Het oprijden, lossen en afrijden dient zo snel mogelijk en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien
een en ander meer tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een desbetreffende
afspraak, meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van
Koper.
d. Tenzij anders overeengekomen bepaalt Verkoper door middel van welk vervoermiddel geleverd wordt.
e. Bij een verschil van 3% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren betonmortel of
Metselmix en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid betonmortel of Metselmix, wordt Verkoper geacht
zijn leveringsplicht geheel te zijn nagekomen.

Art. 6 - Prijzen
a. Tenzij anders overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, salarissen,
sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enz. Indien deze kosten na het tot stand komen van de
overeenkomst stijgen is Verkoper bevoegd om deze kostenstijging aan Koper door te berekenen. Een
verlaging van genoemde kosten zal in mindering op de overeengekomen prijs gebracht worden.
c. Indien Koper levering buiten de normale werktijden van Verkoper wenst of indien Koper levering wenst
van een geringere hoeveelheid betonmortel dan overeenstemt met de maximum capaciteit van het
vervoermiddel waarmee Verkoper de betonmortel kan afleveren respectievelijk van minder dan 1m³
Metselmix, dan is Verkoper gerechtigd ter zake een extra vergoeding respectievelijk de prijs van deze
minimum hoeveelheid in rekening te brengen.

Art. 7 - Soort en kwaliteit
De ter aflevering aangeboden betonmortel of Metselmix dient op dat moment te voldoen aan de alsdan geldende
voorschriften en normen, indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke
daarvan dient de betonmortel of Metselmix aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.

Art. 8 - Retourzendingen
Door Koper bestelde doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten worden aan Koper in
rekening gebracht. Alle uit niet-afneming respectievelijk uit retourzendingen voortvloeiende schade voor
Verkoper dient door Koper te worden betaald, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de
overeenkomst.

Art. 9 - Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering
te verlangen indien Verkoper daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de
desbetreffende factuur.
Verkoper is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 3% in rekening te brengen wanneer
Koper niet binnen 30 dagen betaalt, zulks onverminderd de verschuldigdheid door Koper van rente zoals
hierna onder b. bepaald, na ommekomst van deze 30 dagen.
b. Bij niet-tijdige betaling raakt Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en
is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd. Een
gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Verkoper mag voorts, voor zover hij tot
een prestatie is gehouden onder enige met Koper gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten
of de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring
ontbinden totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, zulks onverminderd zijn
recht op schadevergoeding.
Alle kosten, die voor Verkoper verbonden zijn aan de inning van hetgeen Koper aan Verkoper
verschuldigd is komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is
begrepen een redelijke vergoeding voor door Verkoper of zijn personeel aan de inning te besteden tijd)
worden gesteld op 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 453,77.
c. Koper verleent op eerste verzoek aan Verkoper, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling.
d. Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is wordt ten volle direct
opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe,
ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Koper, besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke
staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Koper, meer dan
tweemaal niet-tijdige betaling door Koper. In de gevallen van (aanvraag tot) surséance van betaling of
faillissement is Verkoper bevoegd alle overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen
wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van
Verkoper passende zekerheid voor al hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd is en nog zal worden heeft
verstrekt, zulks onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.

Art. 10 - Overmacht
a. Verkoper is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt
respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht van
Verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties,
oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of
vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van
Verkoper dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander
onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door Verkoper
ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart,
maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, natuurrampen.
b. Verkoper is bevoegd de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden. Deze ontbindingsbevoegdheid
komt Verkoper ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

Art. 11 - Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade
a. Koper dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit, als bedoeld in art. 7, of de hoeveelheid van
de geleverde betonmortel of Metselmix terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze
redelijkerwijs had moeten blijken, aan Verkoper te melden. Koper is gehouden om eventuele overige
tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na datum van levering schriftelijk aan Verkoper te
melden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij
nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.
Indien Koper ten genoegen van Verkoper aantoont dat de tekortkoming op de datum van levering niet
geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 kalenderdagen aan op de dag waarop de
tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding
van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor bedoeld en Verkoper na daartoe een
redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen. Alsdan is
Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van hem kan worden gevergd.
b. Indien Koper, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en met name van de daarin gestelde
termijnen, stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van door Verkoper geleverde betonmortel of
Metselmix een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport opgemaakt door een in overleg met
Verkoper aan te wijzen deskundigenbureau.
c. Indien de betonmortel of Metselmix niet aan de overeenkomst voldoet is Verkoper voor de dien tengevolge
geleden schade aansprakelijk, onder de navolgende voorwaarden en beperkingen. Rechtsvorderingen ter
zake van schade vervallen na drie (3) jaar. Te rekenen vanaf de datum van levering.
Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade in de vorm van:
1. Dood of letsel van personen en beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken, alsmede alle
daaruit voortvloeiende schade.
2. De kosten van het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van door Verkoper geleverde
gebrekkige betonmortel of Metselmix en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of
aanbrengen van opnieuw geleverde deugdelijke betonmortel of Metselmix. Iedere aansprakelijkheid
van de leverancier voor andere schade is uitgesloten, behoudens waar het de schade betreft, bedoeld
in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de
verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre
de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de leverancier.
4. Voornoemde schade komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 453.774,04
per schadegeval per bouwwerk.
5. De kosten van opnieuw te leveren betonmortel of Metselmix ter vervanging, verbetering of herstel
van gebrekkige betonmortel of Metselmix, waaronder begrepen de transportkosten.
d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel of Metselmix
waaraan, op verzoek van Koper, water of andere materialen dan de in de definitie van betonmortel
respectievelijk van Metselmix in artikel 1 onder c. respectievelijk onder d. aangeduide materialen zijn
toegevoegd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ten verzoeke van Koper
gedoseerde hulp- of vulstoffen. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze
waarop de betonmortel of Metselmix na aankomst op het werk wordt verwerkt.
e. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of
geleverde betonmortel of Metselmix, gegeven door andere dan door de directie van Verkoper aan Koper
aangewezen werknemers van Verkoper, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven vóór de totstandkoming
van de overeenkomst dan wel daarna.
f. Andere schade dan onder c. bedoeld, bijvoorbeeld wegens te late levering als bedoeld in artikel 4 onder b.,
wordt vergoed tot 50% van de nettofactuurwaarde - (zijnde de brutofactuurwaarde minus de BTW en
eventuele andere overheidsheffingen) - van die leverantie waarmee de schade verband houdt met dien
verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 22.688,70. Rechtsvorderingen ter zake
van dergelijke schade vervallen l jaar na ontdekking van de schade.
g. Indien Verkoper, al dan niet tegen vergoeding ontvangstbakken of andere zaken ter beschikking van Koper
heeft gesteld, is Koper aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect door of in verband met het
gebruik van de ontvangstbakken of andere zaken wordt toegebracht aan Verkoper. Verkoper is ter zake niet
aansprakelijk en Koper zal Verkoper vrijwaren ter zake van door derden geleden schade.
h. Koper is aansprakelijk jegens Verkoper ter zake van, respectievelijk Koper vrijwaart Verkoper tegen
vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van Verkoper,
verricht in het kader van een door deze werknemers ingevolge een tot hen gericht verzoek van Koper voor
Koper verrichte dienst, die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.
i. Koper vrijwaart Verkoper tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge
van de geleverde betonmortel respectievelijk Metselmix voor zover die schade in feite het gevolg is van de
wijze waarop Koper de betonmortel respectievelijk Metselmix, na aankomst op het werk, heeft verwerkt.
Koper vrijwaart Verkoper voorts tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te
hebben geleden in verband met respectievelijk ten gevolge van (de wijze van) uitvoering van de
overeenkomst door Verkoper behoudens voor zover Koper aantoont dat Verkoper in de verhouding tot
Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Koper heeft te vergoeden.
Art 12 - Vorderingen
Overige vorderingen van Koper, anders dan in verband met de in art. 11 bedoelde tekortkomingen, dienen binnen
6 maanden na (het overeengekomen tijdstip van) levering schriftelijk bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan deze vorderingen vervallen.

Art. 13 - Aansprakelijkheid van Verkoper bij wederverkoop
Indien Koper als wederverkoper van de door Verkoper geleverde betonmortel of Metselmix optreedt zal Koper
jegens zijn afnemer bedingen dat Verkoper jegens die afnemer niet aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde
in artikel 11 onder h. Indien Koper en diens afnemer toepasselijkheid op hun overeenkomst van deze algemene
verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen dient de voorgaande bepaling gelezen te worden als de door Koper
jegens zijn afnemer ten behoeve van zijn Verkoper te bedingen uitsluiting van aansprakelijkheid.

Art. 14 - Bevoegde rechter
Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechter binnen wiens rechtsgebied Verkoper is
gevestigd, zulks onverminderd het recht van Verkoper zich te wenden tot een andere, op grond van de wet
bevoegde rechter. Ingeval de vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort gelden de wettelijke
bevoegdheidsregels.
Desgewenst kunnen partijen overeenkomen het geschil door arbitrage te doen beslechten.
Op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper is Nederlands recht van toepassing.