Veiligheid

Veilig werken met cementgebonden specie

Stilstaan bij veilig werken met cementgebonden specie is van groot belang. Bij het werken met cementgebonden specie dient u een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Mebin adviseert u deze maatregelen strikt te volgen.
 

Algemene maatregelen

Cementgebonden specie bevat cement en is daardoor alkalisch. De combinatie van alkaliteit en een schurende werking kan brandwonden veroorzaken. Draag bij de verwerking van cementgebonden specie daarom altijd beschermende werkkleding:
 

Bescherming van de handen:

Draag waterdichte handschoenen (bv. Nitril gecoat met CE markering, laagdikte ≥0,3 mm, doorbraaktijd > 480 min.).

 

Bescherming van de ogen:

Draag een veiligheidsbril bij risico’s op spatten in de ogen.

 

Bescherming van de huid:

Draag kleding, aangepast aan het type arbeid (overall), dat de voorarmen beschermt in het verlengde van de handschoenen

Bij knielende arbeid dient een waterdichte broek of kniebeschermers te worden gebruikt. Zo nodig dienen waterdichte laarzen (schoenen) te worden gedragen.

In geval van huidcontact met betonspecie dient de huid overvloedig te worden gespoeld met koel en schoon helder water.

 

Bijzondere risico’s

Bijzondere risico’s bij het werken met cementgebonden specie:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
  Toelichting: Cementbrand als gevolg van de ontvettende werking van cement en de schurende werking van zand en stenen

 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
  Toelichting: Cementeczeem als gevolg van allergie voor chroom, dat kan voorkomen in cement.

 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel / oogirritatie
  Toelichting: Bij direct contact met de ogen

 

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsaanbevelingen voor het werken met cementgebonden specie:

 • P 280: Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming

 • P305+P351+P338+P310: Bij oogcontact: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig met water. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Blijven spoelen. Raadpleeg een arts.

 • P302+P352+P333+P313: Bij contact met de huid: Reinigen met ruimvoldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.

Lees hier onze uitgebreide veiligheidsinfomatie

Voordat u bij ons betonmortel afneemt, bent u verplicht kennis te nemen van ons veiligheidsblad.