Pompmixer en bereikbaarheid

Voordat de betonmortel op de gewenste plaats in het bouwwerk kan worden verwerkt, moeten enkele voorbereidingen getroffen worden. Begin met het maken van een plan en laat u (eventueel) adviseren door een aannemer.

Zorg dat de bouwplaats goed bereikbaar is voor de truckmixer, zodat schade aan wegen, trottoirs en voertuigen wordt voorkomen. De betontruckmixers wegen 30 tot 50 ton. Een betonpompmixer heeft ook ruimte nodig voor de stempels, bekijk de link voor de afmetingen. Met het gebruik van slangen bij de pompmixer (max. 20 meter) kan het bereik vergroot worden tot ± 38 meter. Mebin is niet aansprakelijk voor schade aan wegen, trottoirs e.d. Indien nodig, moet u zorgen voor een rijplatenbaan.
Bij storten met pompmixer rekening houden met 0,25 m³ verlies. U dient uw bestelling met 0,25m³ te verhogen.

Neem volgende maatregelen in acht:
 

1. Stabiele ondergrond

Truckmixers zijn voertuigen met een gewicht tot ongeveer 50 ton. De ondergrond, d.w.z. de route naar en op het bouwterrein en de opstelplaats voor de truckmixer moet voldoende stabiel zijn om de truckmixers te kunnen dragen tijdens het rijden en lossen.Indien uw twijfels heeft over de stabiliteit van de openbare ondergrond, dan dient u vooraf informatie in te winnen bij de lokale wegbeheerder of het toegestaan is een machine van 50 Ton totaalgewicht te mogen afstempelen en onder welke voorwaarden.

2. Begeleiding naar de losplaats

Verzekerd wordt dat de truckmixer redelijkerwijs zonder gevaar voor personen en goederen de opstelplaats bestemd voor het lossen van de betonmortel, kan bereiken en verlaten. Dit betekent dat de chauffeur van duidelijke aanwijzingen wordt voorzien door de opdrachtgever/aannemer en waar nodig fysiek wordt begeleid.

3. Stroomvoerende kabels en/of leidingen

In de situatie dat tijdens het transport op de bouwplaats sprake is van het kruisen van stroomvoerende kabels en/of leidingen, die zich op de grond dan wel in de lucht bevinden, zorgt de opdrachtgever/aannemer dat deze kabels en/of leidingen veilig kunnen worden gepasseerd. Bij het lossen van de truckmixer draagt de opdrachtgever/aannemer er zorg voor dat er geen contact wordt gemaakt met stroomvoerende kabels en/of leidingen en ziet daar tevens op toe.

Indien er sprake is van het gebruik van een pompmixer, wordt er zorg voor gedragen dat de giek van de pompmixer niet in aanraking komt met stroomvoerende kabels en/of leidingen. Indien er in potentie sprake kan zijn van contact van de giek met stroomvoerende kabels en/of leidingen, wordt de stroom op deze voorzieningen afgeschakeld en/of wordt degene die de pompmixer bedient zodanig ondersteund en begeleid dat er geen contact met de stroomvoerende kabels en/of leidingen zal optreden.

4. Veilige opstelplaats

De opstelplaats voor de truckmixer of pompmixer is zodanig gekozen dat de chauffeur veilig in en uit kan stappen en ook ten tijde van het lossen van het voertuig er een veilige vluchtweg is (met het oog op struikel -/stootgevaar en valgevaar).

5. Lossen op de openbare weg

Indien gelost moet worden op de openbare weg, draagt de opdrachtgever/aannemer er zorg voor dat er een veilige opstelplaats is. Deze opstelplaats wordt al dan niet tijdelijk voorzien van duidelijke signalering, zodanig dat redelijkerwijs kan worden gelost zonder aanrijdingsgevaar voor de chauffeur en/of andere weggebruikers.

Indien relevant dient de opdrachtgever/aannemer tijdig zorg te dragen voor een ontheffing of vrijstelling van een parkeerverbod op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) voor de te gebruiken opstelplaats.

6. Last minute analyse

De betonmortelleverancier en de opdrachtgever/aannemer dragen er zorg voor dat er door de betrokken werknemers voordat er tot lossen van betonmortel wordt overgegaan een zogenoemde “laatste minuut risico analyse” wordt uitgevoerd op de punten waaraan qua veiligheid minimaal moet worden voldaan.
Indien het resultaat van deze analyse negatief is betekent dit dat er niet zal worden gelost.